...

Publikuj. Inspiruj. Zarabiaj Twoje życie to Social Media? Zarabiaj na tym co kochasz!

Regulamin Platformy TagLife przeznaczony dla Influencerów

1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania z Platformy TagLife przez Influencerów za pośrednictwem Platformy Mobilnej,
 • podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w polityce prywatności,
 • tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych na Platformie TagLife,
 • tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

2 Definicje

 • Administrator - Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;
 • Influencer - nie będąca konsumentem osoba fizyczna posiadająca na Instagramie, Twitterze, Facebooku lub innym serwisie społecznościowym co najmniej 1 (jedno) konto społecznościowe które zostało zgłoszone do Platformy TagLife i zweryfikowane przez Administratora pod kątem zgodności z Regulaminem;
 • Moderator – Ströer Digital Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 394118;
 • Platforma Mobilna - oznacza aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych umożliwiającą Influencerom dostęp do Platformy TagLife;
 • Platforma TagLife - aplikacja dostępna w domenie www.taglife.eu umożliwiająca Reklamodawcom zlecanie Influencerom realizacji Zadań;
 • Regulamin - niniejszy regulamin Platformy Taglife przeznaczony dla Influencerów;
 • Reklamodawca - nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Platformy TagLife na potrzeby zlecania Influencerom Zadań;
 • Usługi - usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Platformy TagLife;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 • Użytkownik - Influencer lub Reklamodawca, który uprzednio skutecznie założył konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Platformy TagLife;
 • Webmaster - osoba wyznaczona do zarządzania Platformą TagLife w imieniu Administratora dostępna pod adresem poczty elektronicznej pomoc@stroerdigital.pl;
 • Wytyczne do realizacji Zadań - zgodne z prawem i dobrymi obyczajami wytyczne zaproponowane przez Reklamodawcę za pośrednictwem Platformy TagLife na potrzeby realizacji Zadań;
 • Zadanie - działania promocyjne i marketingowe realizowane na zlecenie Reklamodawcy przez Influencera.

3 Wymogi prawne

 1. Każdy Influencer przed rozpoczęciem korzystania z Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest bezpłatnie w stopce na stronie głównej Platformy TagLife w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Założenie konta na Platformie TagLife lub Platformie Mobilnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Influencera zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Influencer przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. Każdy Influencer zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego lub prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Ponadto Influencer zobowiązuje się do prowadzenia swojego konta społecznościowego zgłoszonego do Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami.
 6. Platforma TagLife oraz Platforma Mobilna przeznaczona jest dla Influencerów, którzy ukończyli 18 lat lub, w razie uzyskania zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego, co najmniej 16 lat.

4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Platformy TagLife na urządzeniu Influencera niezbędne jest zapewnienie przez Influencera we własnym zakresie: łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania dostępnego w sklepie Google Play oraz App Store, które spełniają minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

 • Urządzenie mobile Android 4.4.2 lub nowszy, Apple iOS 8.0 lub nowszy;
 • Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

5 Zasady korzystania z Platformy TagLife

 • Wszelkie treści i informacje przekazane przez Influencera do Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej (tzw. profil), są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w systemie informatycznym, z uwzględnieniem ochrony prawnej, o której mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Konsekwencją ochrony danych osobowych jest prawo Influencera do dostępu do treści swoich danych z prawem do ich poprawienia i żądania ich usunięcia z bazy profili, a także wskazania Administratorowi, jakie dodatkowe informacje o Influencerze mogą być udostępnione innym Użytkownikom Platformy TagLife.
 • Dopuszcza się możliwość posiadania przez Influencera tylko jednego konta na Platformie TagLife, w ramach którego Influencer może zgłosić do Platformy TagLife kilka różnych profili społecznościowych należących do niego, przy czym nie jest dopuszczalne udostępnienie tego konta osobom trzecim.
 • Influencer może usunąć konto z Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej w każdej chwili.
 • Administrator ma prawo zawiesić lub usunąć konto Influencera bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień ze strony Influencera w wypadku, gdy Influencer:
  • narusza postanowienia Regulaminu, tj. w szczególności jego konto społecznościowe ma niewystarczający potencjał lub jest prowadzone niezgodnie z Regulaminem;
  • nie zalogował się do Platformy TagLife w okresie ostatnich 12 miesięcy od ostatniego logowania (przerwa powyżej 6 miesięcy skutkuje zawieszeniem konta);
  • posiada więcej niż 1 konto Influencera.
 • Środki dostępne na profilu Influencera w dniu usunięcia konta podlegają zwrotowi na numer rachunku bankowego wskazany przez Influencera w terminie 7 dni od zgłoszenia stosownego wniosku, pod warunkiem, że kwota ta jest nie niższa niż minimalna wartość wypłaty.
 • Moderator i Administrator nie uzyskują, na potrzeby korzystania z Platformy TagLife, dostępu do danych logowania do konta społecznościowego wykorzystywanego przez Influencera do realizacji zadań.

6. Zasady realizacji Zadań

 • Reklamodawca zleca Zadanie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy TagLife dostępnej po zalogowaniu się przez niego do swojego konta.
 • Reklamodawca umieszcza na Platformie TagLife Wytyczne do realizacji Zadań.
 • Administrator weryfikuje zaproponowane przez Reklamodawcę Wytyczne do realizacji Zadań pod kątem możliwości wykonania przez Influencera Zadania oraz ich zgodności z Regulaminem, a następnie, po ich zaakceptowaniu, przekazuje ofertę realizacji Zadania wybranym Influencerom za pośrednictwem Platformy Mobilnej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Reklamodawców lub Influencerów biorących udział w realizacji Zadania za pośrednictwem Platformy TagLife.
 • Influencer, który przy wykorzystaniu Platformy Mobilnej zaakceptował Zadanie Reklamodawcy, zobowiązany jest wskazać profil społecznościowy, na którym będzie realizował zadanie. Influencer dodaje post na wskazanym przez siebie profilu zgodnie ze wskazówkami określonymi w Wytycznych do realizacji Zadań oraz oznacza go wskazanymi przez Reklamodawcę hashtagami.
 • Jeżeli zamieszczony przez Influencera na zgłoszonym do Zadania profilu społecznościowym post został umieszczony w odpowiednim terminie, jest oznaczony odpowiednim hashtagiem oraz w ocenie Administratora nie stanowi naruszenia prawa lub Regulaminu, a także nie realizuje jedocześnie dwóch lub więcej Zadań reklamowych, jest estetyczny, poprawny językowo oraz kulturowo, nie wykorzystuje materiałów stworzonych przez innych użytkowników, o ile nie wymagają tego zasady realizacji danego Zadania, nie zawiera treści wyszydzających produkt lub podmiot, którego dotyczy Zadanie, nie prezentuje konkurencyjnych produktów, Administrator zatwierdza dany post. Zatwierdzone posty stanowią podstawę do rozliczenia Zadania z Influencerem.
 • Administrator weryfikuje post Influencera w terminie do 3 dni roboczych od jego zamieszczenia.
 • W razie niezatwierdzenia postu przez Administratora, Influencer otrzymuje powiadomienie o odrzuceniu postu wraz z informacją o powodzie braku akceptacji. Influencer ma prawo do usunięcia lub edycji takiego postu i ponownego zgłoszenia się do Zadania, o ile jest ono jeszcze aktywne.
 • Influencer nie ma prawa do usunięcia zatwierdzonego postu przez rok od jego zamieszczania, chyba że post jest niezgodny z prawem polskim, a odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie Reklamodawca. W przypadku usunięcia postu z powyższych przyczyn, Influencer zachowuje prawo do całości wynagrodzenia z tytułu publikacji postu, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot kosztów realizacji Zadania.
 • Influencer jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich przewidzianych prawem podatków z tytułu dochodów, jakie uzyskuje w trakcie współpracy z Platformą TagLife. Oznacza to, że osoby fizyczne - Influencerzy, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za zrealizowane Zadania na podstawie art. 10 ust.1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • W ramach Platformy TagLife mogą być realizowane akcje marketingowe mające na celu promocje produktów i Usług oferowanych przez Administratora Platformy TagLife.

7 Prawa autorskie

 • Z chwilą zapłaty należnego Influencerowi wynagrodzenia, Reklamodawcy oraz Moderatorowi udzielana jest bezterminowa oraz nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z postu opublikowanego na potrzeby Zadania (dalej „utwór”).
 • Udzielenie licencji następować będzie bez żadnych ograniczeń i tylko i wyłącznie w ramach wynagrodzenia Influencera należnego za wykonanie Zadania na wszystkich polach eksploatacji, tj. w szczególności:
  • utrwalania na nośnikach informacyjnych (dyskietki, CD-ROM, ZIP, DVD, Blu-ray, pendrive);
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką;
  • wprowadzania do obrotu;
  • wprowadzania do pamięci komputera;
  • wykorzystywania w sieci Internet;
  • dokonywania przeróbek wynikających z konieczności zaadaptowania dzieła do konkretnej techniki zwielokrotnienia;
  • wykorzystywania we wszelkich materiałach i na wszelkich polach służących promocji i reklamie utworu (publikacje prasowe, materiały promocyjne, reklamowe, TV oraz pozostałe media elektroniczne);
  • publicznego wykonywania (w tym wystawiania i wyświetlania) albo publicznego odtworzenia;
  • najmu;
  • dzierżawy;
  • nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną;
  • dowolnej modyfikacji utworu.
 • Z chwilą udzielenia licencji Reklamodawca oraz Moderator upoważnieni są do korzystania z utworu powstałego w ramach Zadania zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach.
 • Na zasadach określonych powyżej w ust. 1 oraz 2 Influencer udziela Moderatorowi również licencji na korzystanie ze zdjęcia lub innego materiału graficznego stanowiącego avatar profilu społecznościowego Infuencera, który wykorzystał na potrzeby realizacji Zadania.
 • Przyjęcie Zadania jest równoznaczne ze złożeniem przez Influencera oświadczenia, iż w chwili udzielenia licencji na korzystanie z utworu lub avatara, Reklamodawca, oraz Moderator posiadać będą całość praw, które są przedmiotem licencji, a jeżeli utwór lub avatar zawiera wizerunek Influencera lub osoby trzeciej, Influencer ma prawo do posługiwania się tym wizerunkiem na potrzeby udzielenia licencji.

8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 • Korzystanie przez Influencerów z niektórych rodzajów Usług na Platformie TagLife oraz Platformie Mobilnej może wymagać podania danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Influencera jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z niektórych Usług oferowanych przez Administratora.
 • Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu.
 • Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych - Administrator.
 • Influencerowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych zgromadzonych przez Administratora oraz ich poprawiania.
 • Administrator Platformy TagLife zastrzega, że Platforma TagLife używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Influencera umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych.

9 Reklamacje dotyczące działania Platformy TagLife

 • Influencer może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Platformie TagLife lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Webmastera wyznaczonego przez Administratora na adres e-mail: pomoc@stroerdigital.pl. Reklamacje, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowości realizacji Zadań lub zasad rozliczenia tych Zadań powinny być zgłaszane przez Influencera nie później niż w ciągu 2 dni od odrzucenia postu lub rozliczenia realizowanego Zadania przez Administratora.

10 Odpowiedzialność

 • Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej oraz zapobiec przerwom w ich dostępności dla Influencera, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Platformy TagLife lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwami w dostępności Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej spowodowanymi działaniem siły wyższej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 • Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Influencera korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej przez Influencera.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.

11 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie TagLife i jest dostępny w stopce na stronie głównej Platformy TagLife.
 • Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Influencera. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na Platformie TagLife, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 • Zmiany Regulaminu są wiążące dla Influencerów z chwilą ich publikacji.