...

Planuj. Zlecaj. Angażuj. I docieraj do milionów klientów dzięki micro-influencerom.

Regulamin Platformy TagLife przeznaczony dla Reklamodawców

1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania z Platformy TagLife przez Reklamodawców za pośrednictwem sieci Internet,
 • podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w polityce prywatności,
 • tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych na Platformie TagLife,
 • tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

2 Definicjee

 • Administrator - Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;
 • Influencer - nie będąca konsumentem osoba fizyczna posiadająca na Instagramie, Twitterze, Facebooku lub innym serwisie społecznościowym co najmniej 1 (jedno) konto społecznościowe, które zostało zgłoszone do Platformy TagLife i zweryfikowane przez Administratora pod kątem zgodności z Regulaminem;
 • Moderator – Ströer Digital Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 394118;
 • Platforma Mobilna - oznacza aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych umożliwiającą dostęp Influencerom do Platformy TagLife;
 • Platforma TagLife - aplikacja dostępna w domenie www.taglife.eu umożliwiająca Reklamodawcom zlecanie Influencerom realizacji Zadań;
 • Regulamin - niniejszy regulamin Platformy TagLife przeznaczony dla Reklamodawców;
 • Reklamodawca - nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Platformy TagLife na potrzeby zlecania Influencerom Zadań;
 • Usługi - usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Platformy TagLife;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 • Użytkownik - oznacza Influencera lub Reklamodawcę, który uprzednio skutecznie założył konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Platformy TagLife;
 • Webmaster - osoba wyznaczona do zarządzania Platformą TagLife w imieniu Administratora dostępna pod adresem poczty elektronicznej pomoc@stroerdigital.pl
 • Wytyczne do realizacji Zadań - zgodne z prawem i dobrymi obyczajami wytyczne zaproponowane przez Reklamodawcę za pośrednictwem Platformy TagLife na potrzeby realizacji Zadań;
 • Zadanie - oznacza działania promocyjne i marketingowe realizowane na zlecenie Reklamodawcy przez Influencera.

3 Wymogi prawne

 1. Każdy Reklamodawca przed rozpoczęciem korzystania z Platformy TagLife zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest bezpłatnie w stopce na stronie głównej Platformy TagLife w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Założenie konta na Platformie TagLife jest równoznaczne z wyrażeniem przez Reklamodawcę zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. Każdy Reklamodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego lub prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Platformy TagLife na urządzeniu Reklamodawcy niezbędne jest zapewnienie przez Reklamodawcę we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

 1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
  • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;
  • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23),  Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
  • włączona obsługa Cookies;
  • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader.2.
 2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

5 Zasady korzystania z Platformy TagLife

 1. Wszelkie treści i informacje przekazane przez Reklamodawcę do Platformy TagLife (tzw. profil), są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w systemie informatycznym, z uwzględnieniem ochrony prawnej, o której mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Konsekwencją ochrony danych osobowych jest prawo Reklamodawcy do dostępu do treści swoich danych z prawem do ich poprawienia i żądania ich usunięcia z bazy profili, a także wskazania Administratorowi, jakie dodatkowe informacje o Reklamodawcy mogą być udostępnione innym Użytkownikom Platformy TagLife.
 3. Dopuszcza się możliwość posiadania przez Reklamodawcę tylko jednego konta na Platformie TagLife, przy czym nie jest dopuszczalne udostępnienie tego konta osobom trzecim.
 4. Reklamodawca może usunąć konto z Platformy TagLife w każdej chwili. Pomimo usunięcia konta, obowiązki i prawa Reklamodawcy wynikające ze zleconych Zadań pozostają w mocy do czasu ich realizacji i całkowitego rozliczenia.
 5. Administrator ma prawo zawiesić lub usunąć konto Reklamodawcy bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień ze strony Reklamodawcy w wypadku, gdy Reklamodawca:
  • narusza postanowienia Regulaminu;
  • nie zalogował się do Platformy TagLife w okresie ostatnich 12 miesięcy od ostatniego logowania (przerwa powyżej 6 miesięcy skutkuje zawieszeniem konta);
 6. posiada więcej niż 1 konto Reklamodawcy.

6. Zasady realizacji Zadań

 1. Reklamodawca zleca Zadanie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy TagLife dostępnej po zalogowaniu się przez niego do swojego konta.
 2. Reklamodawca umieszcza na Platformie TagLife Wytyczne do realizacji Zadań, określając jednocześnie w szczególności kryteria wyboru Influencerów, a także maksymalny budżet reklamowy lub zasięg przewidziany na Zadanie.
 3. Rozliczenie z tytułu realizacji Zadania może być dokonywane w oparciu o przyznany przez Administratora limit wydatków określany indywidualnie lub środki zgromadzone na koncie Reklamodawcy w związku z dokonanymi przedpłatami.
 4. Administrator weryfikuje zaproponowane przez Reklamodawcę Wytyczne do realizacji Zadań pod kątem możliwości wykonania przez Influencera Zadania oraz ich zgodności z Regulaminem, a następnie po ich zaakceptowaniu przekazuje ofertę realizacji Zadania wybranym Influencerom.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Reklamodawców lub Influencerów biorących udział w realizacji Zadania za pośrednictwem Platformy TagLife.
 6. Influencer, który zaakceptował Zadanie Reklamodawcy zobowiązany jest wskazać profil społecznościowy, na którym będzie realizował Zadanie. Influencer dodaje post na wskazanym przez siebie profilu zgodnie ze wskazówkami określonymi w Wytycznych do realizacji Zadania oraz oznacza go wskazanymi przez Reklamodawcę hashtagami.
 7. W przypadku kiedy Reklamodawca przygotowuje we własnym zakresie treść postu, jaki ma zostać opublikowany przez Influencerów, zapewnia on, że należą do niego wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego materiału, jak również, że jest on unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych i jego publikacja nie narusza przepisów prawa polskiego.
 8. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, iż Influencer nie ma prawa do usunięcia zatwierdzonego postu przez rok od jego zamieszczania, chyba że post jest niezgodny z prawem polskim, a odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie Reklamodawca. W takim przypadku Influencer zachowuje prawo do całości wynagrodzenia z tytułu publikacji postu, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot kosztów realizacji Zadania.
 9. Jeżeli zamieszczony przez Influencera na zgłoszonym do Zadania profilu społecznościowym post został umieszczony w odpowiednim terminie, jest oznaczony odpowiednim hashtagiem oraz w ocenie Administratora nie stanowi naruszenia prawa lub Regulaminu, a także nie realizuje jedocześnie dwóch lub więcej Zadań reklamowych, jest estetyczny, poprawny językowo oraz kulturowo, nie wykorzystuje materiałów stworzonych przez innych użytkowników, o ile nie wymagają tego zasady realizacji danego Zadania, nie zawiera treści wyszydzających produkt lub podmiot, którego dotyczy Zadanie, nie prezentuje konkurencyjnych produktów, Administrator zatwierdza dany post. Zasięg zatwierdzonych postów stanowi podstawę do rozliczenia Zadania z Reklamodawcą. W chwili zaakceptowania postu Reklamodawca uzyskuje dostęp do jego statystyk na Platformie TagLife.
 10. Reklamodawca ma prawo do żądania przerwania Zadania w czasie jego trwania. Po przerwaniu Zadania, kolejni Influencerzy nie będą mieli możliwości przystąpienia do Zadania, przy czym prawa i obowiązki Influencerów, którzy już przystąpili do Zadania pozostają w mocy.
 11. W terminie 3 dni roboczych od zakończenia Zadania Reklamodawca będzie mógł sprawdzić szczegóły jego realizacji na swoim koncie na Platformie TagLife, w tym w szczególności uzyska dostęp do zaakceptowanych przez Administratora wpisów Influencerów wraz z odpowiednimi statystykami oraz informacji o wartości faktury wystawianej z tytułu zrealizowania Zadania przez Administratora.

7 Prawa autorskie

 1. Z chwilą zapłaty należnego Influencerowi wynagrodzenia, Reklamodawcy oraz Moderatorowi udzielana jest bezterminowa oraz nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z postu opublikowanego na potrzeby Zadania (dalej „utwór”).
 2. Udzielenie licencji następować będzie bez żadnych ograniczeń i tylko i wyłącznie w ramach wynagrodzenia Influencera należnego za wykonanie Zadania na wszystkich polach eksploatacji, tj. w szczególności:
  • utrwalania na nośnikach informacyjnych (dyskietki, CD-ROM, ZIP, DVD, Blu-ray, pendrive);
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką;
  • wprowadzania do obrotu;
  • wprowadzania do pamięci komputera;
  • wykorzystywania w sieci Internet;
  • dokonywania przeróbek wynikających z konieczności zaadaptowania dzieła do konkretnej techniki zwielokrotnienia;
  • wykorzystywania we wszelkich materiałach i na wszelkich polach służących promocji i reklamie utworu (publikacje prasowe, materiały promocyjne, reklamowe, TV oraz pozostałe media elektroniczne);
  • publicznego wykonywania (w tym wystawiania i wyświetlania) albo publicznego odtworzenia;
  • najmu;
  • dzierżawy;
  • nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną;
  • dowolnej modyfikacji utworu.
 3. Z chwilą udzielenia licencji Reklamodawca oraz Moderator upoważnieni są jest do korzystania z utworu powstałego w ramach Zadania zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach.
 4. Przyjęcie Zadania jest równoznaczne ze złożeniem przez Influencera oświadczenia, iż w chwili udzielenia licencji na korzystanie z utworu, posiadać będzie całość praw, które są przedmiotem licencji, a jeżeli utwór zawiera wizerunek Influencera lub osoby trzeciej, Influencer ma prawo do posługiwania się tym wizerunkiem na potrzeby udzielenia licencji.

8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Reklamodawców z niektórych rodzajów Usług na Platformie TagLife może wymagać podania danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Reklamodawcę jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z niektórych Usług oferowanych przez Administratora.
 2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Administrator.
 4. Reklamodawcy w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Administrator zastrzega, że Platforma TagLife używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Reklamodawcy umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych.

9 Reklamacje dotyczące działania Platformy TagLife

 1. Reklamodawca może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Platformie TagLife lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Webmastera wyznaczonego przez Administratora na adres e-mail: pomoc@stroerdigital.pl
 2. Reklamacje, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowości realizacji Zadania lub zasad rozliczenia tego Zadania powinny być zgłaszane przez Reklamodawcę nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia Zadania.

10 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy TagLife oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Reklamodawcy, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Platformy TagLife lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwami w dostępności Platformy TagLife spowodowanymi działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Reklamodawcę korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Platformy TagLife.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Platformy TagLife przez Reklamodawcę.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.

11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie TagLife i jest dostępny w stopce na stronie głównej Platformy TagLife.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Reklamodawcy. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na Platformie TagLife, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Reklamodawców z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Reklamodawcę jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy TagLife oraz usunięciem konta. Pomimo usunięcia konta, obowiązki Reklamodawcy wynikające ze zleconych Zadań pozostają w mocy do czasu ich realizacji i całkowitego rozliczenia.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Regulaminem i jego stosowaniem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku ugody właściwy będzie Sąd w Warszawie.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi polityka prywatności.