Polityka prywatności Platformy TagLife

1. 

TagLife, Inc. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających z Platformy TagLife.

2. 

Taglife Inc dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowoĺanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.

1. 

Administratorem Platformy TagLife oraz Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA. Przedstawicielem Administratora danych osobowych na terenie UE jest Polsat Media.

2. 

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Platformy TagLife (w tym adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail i numer rachunku) sa gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

 • a. umozliwienia zlecania i realizacji kampanii reklamowych
 • b. zawarcia i realizacji Umów na realizację Zadań w ramach której stronąjest Użytkownik (Influencer)
 • c. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
 • d. przygotowania oferty handlowej usług związanych z dzialalnościa TagLife, Inc.,
 • e. przesylania Newslettera do zarejestrowanych subskrybentów,
 • f. realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez Moderatora Platformy TagLife.
3. 

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Platformy TagLife. Uzytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żadania dostépu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. 

Zgromadzone dane osobowe chronione sa przez Administratora danych osobowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dostęp do danych osobowych maja tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy sa zobowiazani do zachowania uzyskanych informacji w poufnosci.

5. 

Dane Osobowe Uzytkownika beda przechowywane wylacznie przez okres prowadzenia Współpracy Reklamowej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa czlonkowskiego nakazuja dalsze przechowywanie danych.

6. 

Uzytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. 

Decyzje wobec przetwarzania danych Uzytkownika nie beda podejmowane automatycznie, a dane nie beda podlegac profilowaniu.

1. 

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, w związku z realizacją Usług są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:

 • a. Reklamodawcy w zakresie danych Influencerów co do ich profili społecznościowych
 • b. pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia obsługi Platformy, Usług oraz Umów, w tym wystawienia faktur, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: pośrednicy handlowi, biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe
2. 

W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

1. 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

2. 

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • a. celu przetwarzania;
 • b. kategorii odnośnych danych osobowych
 • c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w panstwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • d. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • e. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. 

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4. 

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności ("Prawo do Zapomnienia"):

 • a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie panstwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczenstwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
5. 

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
 • d. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
6. 

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 • a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
7. 

Użytkownik może w każdej chwili poprzez zalogowanie się do Konta na Platformie Taglife oraz w Internetowej Platformie Mobilnej dokonać zmiany podanych przez siebie danych.

8. 

Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnien, następuje za pomocą:

 • a. e-mail: pomoc@taglife.eu
 • b. adres pocztowy: TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA
9. 

Administrator oświadcza, że powołał Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: jorge@taglife.co

Na stronach Platformy TagLife używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej Platformy TagLife do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze strony internetowej Platformy TagLife. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Cookies (z ang. cookie - ciastko) to małe pliki, które Platforma TagLife zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on strony Platformy TagLife. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy TagLife.

Pliki seryjne - to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe - to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

do uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,

do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,

w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Platformy TagLife przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Platofmry TagLife i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Platofmą TagLife. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika.