Regulamin dla Influencera

a) 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Internetowej Platformy Mobilnej o nazwie "Taglife", na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.

b) 

Serwis oraz świadczone usługi są realizowane przez Taglife Inc, 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA

c) 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

d) 

Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

 • I. zasady korzystania z Platformy TagLife przez Influencerów za pośrednictwem Internetowej Platformy Mobilnej,
 • II. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w polityce prywatności,
 • III. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych na Platformie TagLife,
 • IV. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
a. 

Administrator - Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;

b. 

Usługodawca - TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;

c. 

Influencer - nie będąca konsumentem osoba fizyczna posiadająca na Instagramie, Twitterze, Facebooku lub innym serwisie społecznościowym co najmniej 1 (jedno) konto społecznościowe które zostało zgłoszone do Platformy TagLife i zweryfikowane przez Moderatora pod kątem zgodności z Regulaminem;

d. 

Moderator - osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu Usługodawcy, odpowiadająca za operacyjne zarządzanie działaniem Platformy Taglife

e. 

Internetowa Platforma Mobilna - oznacza aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych umożliwiającą Influencerom dostęp do Platformy TagLife;

f. 

Platforma TagLife - aplikacja dostępna w domenie www.taglife.eu umożliwiająca Reklamodawcom zlecanie Influencerom realizacji Zadań;

g. 

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy Taglife przeznaczony dla Influencerów;

h. 

Reklamodawca - nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Platformy TagLife na potrzeby zlecania Influencerom Zadań;

i. 

Usługi - usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Platformy TagLife;

j. 

Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

k. 

Użytkownik - Influencer lub Reklamodawca, który uprzednio skutecznie założył konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogowac się do Platformy TagLife;

l. 

Webmaster - osoba wyznaczona do zarządzania Platformą TagLife w imieniu Usługodawcy dostępna pod adresem poczty elektronicznej pomoc@taglife.eu;

m. 

Wytyczne do realizacji Zadań - zgodne z prawem i dobrymi obyczajami wytyczne zaproponowane przez Reklamodawcę za pośrednictwem Platformy TagLife na potrzeby realizacji Zadań;

n. 

Zadanie - działania promocyjne i marketingowe realizowane na zlecenie Reklamodawcy przez Influencera.

a. 

Każdy Influencer przed rozpoczęciem korzystania z Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej zobowiązany jest zapoznac się z niniejszym Regulaminem.

b. 

Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest bezpłatnie w stopce na stronie głównej Internetowej Platformy TagLife w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

c. 

Świadczone przez Taglife usługi polegają w szczególności na pośredniczeniu pomiędzy Influencerami a Reklamodawcami w kampaniach informacyjnych lub reklamowych. Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegac na działaniu w imieniu i na rzecz Reklamodawcy lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Reklamodawcy

d. 

Założenie konta na Platformie TagLife lub Internetowej Platformie Mobilnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Influencera zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

e. 

Influencer przyjmuje do wiadomości, że nieznajomośc zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

f. 

Każdy Influencer zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowic naruszenie prawa polskiego lub prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Ponadto Influencer zobowiązuje się do prowadzenia swojego konta społecznościowego zgłoszonego do Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami.

g. 

Platforma TagLife oraz Internetowa Platforma Mobilna przeznaczona jest dla Influencerów, którzy ukończyli 18 lat lub, w razie uzyskania zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego, co najmniej 16 lat.

a. 

Do prawidłowego działania Platformy TagLife na urządzeniu Influencera niezbędne jest zapewnienie przez Influencera we własnym zakresie: łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania dostępnego w sklepie Google Play oraz App Store, które spełniają minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

 • I. Urządzenie mobile Android 4.4.2 lub nowszy, Apple iOS 8.0 lub nowszy;
 • II. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
a. 

Wszelkie treści i informacje przekazane przez Influencera do Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej (tzw. profil), są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w systemie informatycznym, z uwzględnieniem ochrony prawnej, o której mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych.

b. 

Konsekwencją ochrony danych osobowych jest prawo Influencera do dostępu do treści swoich danych z prawem do ich poprawienia i żądania ich usunięcia z bazy profili, a także wskazania Administratorowi, jakie dodatkowe informacje o Influencerze mogą byc udostępnione innym Użytkownikom Platformy TagLife.

c. 

Dopuszcza się możliwośc posiadania przez Influencera tylko jednego konta na Platformie TagLife, w ramach którego Influencer może zgłosic do Platformy TagLife kilka różnych profili społecznościowych należących do niego, przy czym nie jest dopuszczalne udostępnienie tego konta osobom trzecim.

d. 

Influencer może usunąc konto z Platformy TagLife lub Platformy Mobilnej w każdej chwili.

e. 

Moderator ma prawo zawiesić lub usunąć konto Influencera bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień ze strony Influencera w wypadku, gdy Influencer:

 • I. narusza postanowienia Regulaminu, tj. w szczególności jego konto społecznościowe ma niewystarczający potencjał lub jest prowadzone niezgodnie z Regulaminem;
 • II. nie zalogował się do Platformy TagLife w okresie ostatnich 12 miesięcy od ostatniego logowania (przerwa powyżej 6 miesięcy skutkuje zawieszeniem konta);
 • III. posiada więcej niż 1 konto Influencera
 • IV. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy
f. 

Środki dostępne na profilu Influencera w dniu usunięcia konta podlegają zwrotowi na numer rachunku bankowego wskazany przez Influencera w terminie 7 dni od zgłoszenia stosownego wniosku, pod warunkiem, że kwota ta jest nie niższa niż minimalna wartość wypłaty.

g. 

Moderator i Administrator nie uzyskują, na potrzeby korzystania z Platformy TagLife, dostępu do danych logowania do konta społecznościowego wykorzystywanego przez Influencera do realizacji zadań. 6. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

a. 

Reklamodawca zleca Zadanie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy TagLife dostępnej po zalogowaniu się przez niego do swojego konta.

b. 

Reklamodawca umieszcza na Platformie TagLife Wytyczne do realizacji Zadań.

c. 

Moderator weryfikuje zaproponowane przez Reklamodawcę Wytyczne do realizacji Zadań pod kątem możliwości wykonania przez Influencera Zadania oraz ich zgodności z Regulaminem, a następnie, po ich zaakceptowaniu, przekazuje ofertę realizacji Zadania wybranym Influencerom za pośrednictwem Platformy Mobilnej.

d. 

Usługodawca i Moderator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Reklamodawców lub Influencerów biorących udział w realizacji Zadania za pośrednictwem Platformy TagLife.

e. 

Influencer, który przy wykorzystaniu Platformy Mobilnej zaakceptował Zadanie Reklamodawcy, zobowiązany jest wskazać profil społecznościowy, na którym będzie realizował zadanie.

f. 

Influencer zobowiązany jest w terminie wskazanym w Wytycznych do Zadania, przed publikacją Zadania na swoim profilu społecznościowym, przedstawić przygotowaną Treść do akceptacji Moderatora, wprowadzoną na swoim profilu społecznościowym jako niepubliczną lub przesłanie odpowiedniego pliku bezpośrednio do Moderatora.

g. 

Moderator ma 3 dni robocze na zaakceptowanie przygotowanej propozycji wykonania Zadania lub zlecenie dokonania zmian. Influencer zobowiązany jest uwzględnić uwagi Moderatora, dokonać wymaganych zmiany oraz przedstawić zawartość Zadania do akceptacji. Brak uwzględnienia zmian powoduje utratę prawa do wynagrodzenia za realizację Zadania.

h. 

Jeżeli zamieszczony przez Influencera na zgłoszonym do Zadania profilu społecznościowym post został umieszczony w odpowiednim terminie, jest oznaczony odpowiednim hashtagiem oraz w ocenie Moderatora nie stanowi naruszenia prawa lub Regulaminu, a także nie realizuje jedocześnie dwóch lub więcej Zadań, jest estetyczny, poprawny językowo oraz kulturowo, nie wykorzystuje materiałów stworzonych przez innych użytkowników, o ile nie wymagają tego zasady realizacji danego Zadania, nie zawiera treści wyszydzających produkt lub podmiot, którego dotyczy Zadanie, nie prezentuje konkurencyjnych produktów, Moderator zatwierdza dany post. Zatwierdzone posty stanowią podstawę do rozliczenia Zadania z Influencerem.

i. 

Po uzyskaniu akceptacji, Influencer jest uprawniony i zobowiązany do publikacji Zadania na wskazanym profilu społecznościowym poprzez zmianę ustawień postu/wpisu/filmu z niepublicznego na publiczny wraz z wskazanymi w Wytycznych do realizacji Zadnia hashtagami.

j. 

Influencer nie ma prawa do usunięcia zatwierdzonego postu przez rok od jego zamieszczania, chyba że post jest niezgodny z prawem polskim, a odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie Reklamodawca. W przypadku usunięcia postu z powyższych przyczyn, Influencer zachowuje prawo do całości wynagrodzenia z tytułu publikacji postu, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot kosztów realizacji Zadania.

k. 

Influencer oświadcza, że w zakresie Treści publikowanych na Profilach w zakresie realizacji Zadań:

 • I. będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
 • II. ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji Umowy nie naruszy autorskich praw osobistych;
 • III. będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
 • IV. ich wykorzystanie nie spowoduje naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
 • V. ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
 • VI. ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich;
 • VII. w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty publikacji Zadania Influencer zobowiązuje się powstrzymać o jakichkolwiek negatywnych komentarzy na temat Klienta jego marki lub produktów.
a. 

Za wykonanie Zadania zgodnie z Wytycznymi, Regulaminem i po akceptacji Moderatora, Influencerowi przysługuje wynagrodzenie.

b. 

Influencer jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich przewidzianych prawem podatków z tytułu dochodów, jakie uzyskuje w trakcie współpracy z Platformą TagLife. Oznacza to, że osoby fizyczne - Influencerzy, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za zrealizowane Zadania na podstawie art. 10 ust.1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

c. 

Usługodawca jako podmiot zagraniczny z racji posiadanej rezydencji podatkowej nie jest zobowiązany do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

d. 

Wynagrodzenie wskazane w Zadaniu dostępne w aplikacji mobilnej Taglife określa wartość minimalnego wynagrodzenia za jego realizację oraz wskazuje zasady jego zwiększenia w przypadku zrealizowania określonych dodatkowych wymogów.

e. 

Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Influencer nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Reklamodawcą z innych tytułów, których podstawą rozliczenia są zrealizowane Zadania.

f. 

W przypadku, gdy w związku z realizacją Zadnia, Reklamodawca spełni na rzecz Influencera jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, tj. przekaże mu towary, ich próbki lub inne podobne, wówczas rozliczenia publicznoprawne z tego tytułu (podatki i inne tego typu należności) realizują bezpośrednio Reklamodawca i Influencer.

g. 

Płatności na rzecz Influencera są realizowane przelewem bankowym, w ciągu 14 dni od wykonania przez Influencera Zadania, na rachunek bankowy wskazany w aplikacji mobilnej Taglife. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.

h. 

Minimalna kwota wynagrodzenia podlegającego wypłacie wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) brutto

a. 

Z chwilą zapłaty należnego Influencerowi wynagrodzenia, Usługodawcy udzielana jest bezterminowa oraz nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z postu opublikowanego na potrzeby Zadania (dalej "utwór").

b. 

Udzielenie licencji następować będzie bez żadnych ograniczeń i tylko i wyłącznie w ramach wynagrodzenia Influencera należnego za wykonanie Zadania na wszystkich polach eksploatacji, tj. w szczególności:

 • I. utrwalania na nośnikach informacyjnych (dyskietki, CD-ROM, ZIP, DVD, Blu-ray, pendrive);
 • II. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką;
 • III. wprowadzania do obrotu;
 • IV. wprowadzania do pamięci komputera;
 • V. wykorzystywania w sieci Internet;
 • VI. dokonywania przeróbek wynikających z konieczności zaadaptowania dzieła do konkretnej techniki zwielokrotnienia;
 • VII. wykorzystywania we wszelkich materiałach i na wszelkich polach służących promocji i reklamie utworu (publikacje prasowe, materiały promocyjne, reklamowe, TV oraz pozostałe media elektroniczne);
 • VIII. publicznego wykonywania (w tym wystawiania i wyświetlania) albo publicznego odtworzenia;
 • IX. najmu;
 • X. dzierżawy;
 • XI. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną;
 • XII. dowolnej modyfikacji utworu.
c. 

Z chwilą udzielenia licencji Usługodawca upoważniony jest do korzystania z utworu powstałego w ramach Zadania zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach.

d. 

Na zasadach określonych powyżej w ust. 1 oraz 2 Influencer udziela Usługodawcy również licencji na korzystanie ze zdjęcia lub innego materiału graficznego stanowiącego avatar profilu społecznościowego Infuencera, który wykorzystał na potrzeby realizacji Zadania.

e. 

Przyjęcie Zadania jest równoznaczne ze złożeniem przez Influencera oświadczenia, iż w chwili udzielenia licencji na korzystanie z utworu lub avatara, Influencer posiadać będzie całość praw, które są przedmiotem licencji, a jeżeli utwór lub avatar zawiera wizerunek Influencera lub osoby trzeciej, Influencer ma prawo do posługiwania się tym wizerunkiem na potrzeby udzielenia licencji.

a. 

Korzystanie przez Influencerów z niektórych rodzajów Usług na Platformie TagLife oraz Internetowej Platformie Mobilnej może wymagać podania danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Influencera jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę.

b. 

Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług i Umowy, celów rozliczeniowych.

c. 

Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu

d. 

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

e. 

W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Influencera Reklamodawcom.

f. 

Influencerowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych zgromadzonych przez Administratora oraz ich poprawiania. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem "Dane osobowe" bądz mailowo na adres pomoc@taglife.eu

g. 

Administrator Platformy TagLife zastrzega, że Platforma TagLife używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Influencera umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych.

a. 

Influencer może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Platformie TagLife lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Webmastera wyznaczonego przez Usługodawcę na adres e-mail: pomoc@taglife.eu. Reklamacje, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane najpózniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

b. 

Wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowości realizacji Zadań lub zasad rozliczenia tych Zadań powinny być zgłaszane przez Influencera nie pózniej, niż w ciągu 2 dni od odrzucenia postu lub rozliczenia realizowanego Zadania przez Moderatora.

a. 

Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej oraz zapobiec przerwom w ich dostępności dla Influencera, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Platformy TagLife lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwami w dostępności Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej spowodowanymi działaniem siły wyższej.

b. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.

c. 

Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Influencera korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej.

d. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej przez Influencera.

e. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife lub Internetowej Platformy Mobilnej wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy.

f. 

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutek publikowanych Dzieł ani za treści zawarte w Dziełach, za które odpowiada wyłącznie Influencer.

g. 

Influencer oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia powierzchni profili społecznościowych i publikacji treści na tychże, oraz że podane informacje o jego profilach społecznościowych są prawdziwe. Influencer oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń związanych z publikacją wobec Usługodawcy, Influencer zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.

h. 

Influencer ma zakaz bezpośredniego kontaktu z Reklamodawcą poza Platformą TagLife lub poza Internetową Platformą Mobilną.

i. 

W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Influencera.

j. 

Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia od Influencera odszkodowania na zasadach ogólnych.

a. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie TagLife i jest dostępny w stopce na stronie głównej Platformy TagLife.

b. 

Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Usługodawcę w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Influencera. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na Platformie TagLife, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

c. 

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Influencerów z chwilą ich publikacji.