REGULAMIN PLATFORMY TAGLIFE PRZEZNACZONY DLA REKLAMODAWCÓW

Niniejszy Regulamin określa:

1. 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Internetowej Platformy o nazwie "Taglife", na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.

2. 

Serwis oraz świadczone usługi są realizowane przez Taglife Inc, 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA

3. 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

Niniejszy Regulamin w szczególności określa:

1. 

zasady korzystania z Platformy TagLife przez Reklamodawców za pośrednictwem sieci Internet,

2. 

podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w polityce prywatności,

3. 

tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych na Platformie TagLife,

4. 

tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

a) 

Administrator - Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;

b) 

Usługodawca - TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA;

c) 

Influencer - nie będąca konsumentem osoba fizyczna posiadająca na Instagramie, Twitterze, Facebooku lub innym serwisie społecznościowym co najmniej 1 (jedno) konto społecznościowe, które zostało zgłoszone do Platformy TagLife i zweryfikowane przez Moderatora pod kątem zgodności z Regulaminem;

d) 

Moderator - osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu Usługodawcy, odpowiadająca za operacyjne zarządzanie działaniem Platformy Taglife

e) 

Platforma Mobilna - oznacza aplikację dostępną na urządzeniach mobilnych umożliwiającą dostęp Influencerom do Platformy TagLife;

f) 

Platforma TagLife - aplikacja dostępna w domenie www.taglife.eu umożliwiająca Reklamodawcom zlecanie Influencerom realizacji Zadań;

g) 

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy TagLife przeznaczony dla Reklamodawców;

h) 

Reklamodawca - nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Platformy TagLife na potrzeby zlecania Influencerom Zadań;

i) 

Usługi - usługi elektroniczne udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy TagLife;

j) 

Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

k) 

Użytkownik - oznacza Influencera lub Reklamodawcę, który uprzednio skutecznie założył konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Platformy TagLife;

l) 

Webmaster - osoba wyznaczona do zarządzania Platformą TagLife w imieniu Usługodawcy dostępna pod adresem poczty elektronicznej pomoc@taglife.eu

m) 

Wytyczne do realizacji Zadań - zgodne z prawem i dobrymi obyczajami wytyczne zaproponowane przez Reklamodawcę za pośrednictwem Platformy TagLife na potrzeby realizacji Zadań;

n) 

Zadanie - oznacza działania promocyjne i marketingowe realizowane na zlecenie Reklamodawcy przez Influencera.

a) 

Każdy Reklamodawca przed rozpoczęciem korzystania z Platformy TagLife zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

b) 

Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest bezpłatnie w stopce na stronie głównej Platformy TagLife w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

c) 

Założenie konta na Platformie TagLife jest równoznaczne z wyrażeniem przez Reklamodawcę zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

d) 

Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

e) 

Każdy Reklamodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego lub prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Do prawidłowego działania Platformy TagLife na urządzeniu Reklamodawcy niezbędne jest zapewnienie przez Reklamodawcę we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

a) 

Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

b) 

system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;

c) 

przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;

d) 

włączona obsługa Cookies;

e) 

do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader.2.

f) 

Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

a) 

Świadczone Usługi polegają w szczególności na pośredniczeniu pomiędzy Influencerami a Klientami w kampaniach informacyjnych, reklamowych lub marketingowych. Pośrednictwo, w myśl odpowiednich do Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Usługodawcy lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Influencera.

b) 

Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz założenia Konta Klient oświadcza, że zgadza się z treścią Regulaminu oraz jego funkcjonalnościami jak i zakresem możliwych do przeprowadzenia Kampanii.

c) 

W ramach Konta Reklamodawca ma dostęp do różnych funkcjonalności Platformy umożliwiających mu przeglądanie Zadań zrealizowanych na potrzeby poszczególnych Kampanii, przeglądania i eksportowanie wyników i statystyk kampanii, przeglądanie profili społecznościowych, podglądu i aktualizacji wprowadzonych przez siebie danych.

d) 

Wszelkie treści i informacje przekazane przez Reklamodawcę do Platformy TagLife (tzw. profil), są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w systemie informatycznym, z uwzględnieniem ochrony prawnej, o której mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych.

e) 

Konsekwencją ochrony danych osobowych jest prawo Reklamodawcy do dostępu do treści swoich danych z prawem do ich poprawienia i żądania ich usunięcia z bazy profili, a także wskazania Administratorowi, jakie dodatkowe informacje o Reklamodawcy mogą być udostępnione innym Użytkownikom Platformy TagLife.

f) 

Dopuszcza się możliwość posiadania przez Reklamodawcę tylko jednego konta na Platformie TagLife, przy czym nie jest dopuszczalne udostępnienie tego konta osobom trzecim.

g) 

Reklamodawca może usunąć konto z Platformy TagLife w każdej chwili. Pomimo usunięcia konta, obowiązki i prawa Reklamodawcy wynikające ze zleconych Zadań pozostają w mocy do czasu ich realizacji i całkowitego rozliczenia.

h) 

Dokonując usunięcia Konta Reklamodawcy Administrator usuwa wszelkie jego dane lub dokonuje ich anonimizacji.

i) 

Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć konto Reklamodawcy bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień ze strony Reklamodawcy w wypadku, gdy Reklamodawca:

  • I. narusza postanowienia Regulaminu;
  • II. nie zalogował się do Platformy TagLife w okresie ostatnich 12 miesięcy od ostatniego logowania (przerwa powyżej 6 miesięcy skutkuje zawieszeniem konta);
  • II. posiada więcej niż 1 konto Reklamodawcy.
a) 

Reklamodawca zleca Zadanie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy TagLife dostępnej po zalogowaniu się przez niego do swojego konta.

b) 

Minimalny budżet przypadający na jedną kampanię nie może być niższy niż 2 000 PLN.

c) 

Reklamodawca umieszcza na Platformie TagLife Wytyczne do realizacji Zadań, określając jednocześnie w szczególności kryteria wyboru Influencerów, a także maksymalny budżet reklamowy lub zasięg przewidziany na Zadanie.

d) 

Rozliczenie z tytułu realizacji Zadania może być dokonywane w oparciu o przyznany przez Moderatora limit wydatków określany indywidualnie lub środki zgromadzone na koncie Reklamodawcy w związku z dokonanymi przedpłatami.

e) 

Moderator weryfikuje zaproponowane przez Reklamodawcę Wytyczne do realizacji Zadań pod kątem możliwości wykonania przez Influencera Zadania oraz ich zgodności z Regulaminem, a następnie po ich zaakceptowaniu przekazuje ofertę realizacji Zadania wybranym Influencerom.

f) 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Reklamodawców lub Influencerów biorących udział w realizacji Zadania za pośrednictwem Platformy TagLife.

g) 

Influencer, który zaakceptował Zadanie Reklamodawcy zobowiązany jest wskazać profil społecznościowy, na którym będzie realizował Zadanie. Influencer dodaje post na wskazanym przez siebie profilu zgodnie ze wskazówkami określonymi w Wytycznych do realizacji Zadania oraz oznacza go wskazanymi przez Reklamodawcę hashtagami.

h) 

W przypadku kiedy Reklamodawca przygotowuje we własnym zakresie treść postu, jaki ma zostać opublikowany przez Influencerów, zapewnia on, że należą do niego wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego materiału lub ma prawo z niego korzystać, jak również, że jest on unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych i jego publikacja nie narusza przepisów prawa polskiego.

i) 

Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, iż Influencer nie ma prawa do usunięcia zatwierdzonego postu przez rok od jego zamieszczania, chyba że post jest niezgodny z prawem polskim, a odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie Reklamodawca. W takim przypadku Influencer zachowuje prawo do całości wynagrodzenia z tytułu publikacji postu, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot kosztów realizacji Zadania.

j) 

Jeżeli zamieszczony przez Influencera na zgłoszonym do Zadania profilu społecznościowym post został umieszczony w odpowiednim terminie, jest oznaczony odpowiednim hashtagiem oraz w ocenie Moderatora nie stanowi naruszenia prawa lub Regulaminu, a także nie realizuje jedocześnie dwóch lub więcej Zadań, jest estetyczny, poprawny językowo oraz kulturowo, nie wykorzystuje materiałów stworzonych przez innych użytkowników, o ile nie wymagają tego zasady realizacji danego Zadania, nie zawiera treści wyszydzających produkt lub podmiot, którego dotyczy Zadanie, nie prezentuje konkurencyjnych produktów, Moderator zatwierdza dany post. Zasięg zatwierdzonych postów stanowi podstawę do rozliczenia Zadania z Reklamodawcą. W chwili zaakceptowania postu Reklamodawca uzyskuje dostęp do jego statystyk na Platformie TagLife.

k) 

Influencerzy nie mają obowiązku moderowania ewentualnych komentarzy zamieszczanych pod publikowanym Zadaniem.

l) 

Reklamodawca ma prawo do żądania przerwania Zadania w czasie jego trwania. Po przerwaniu Zadania, kolejni Influencerzy nie będą mieli możliwości przystąpienia do Zadania, przy czym prawa i obowiązki Influencerów, którzy już przystąpili do Zadania pozostają w mocy.

m) 

Reklamodawca nie nabywa żadnych praw do wykorzystania wizerunku Influencerów ani nie jest mu udzielana żadna licencja do utworów stworzonych w ramach wykonanych Zadań wskutek realizacji Kampanii stworzonych przez Influencerów.

n) 

W terminie 3 dni roboczych od zakończenia Zadania Reklamodawca będzie mógł sprawdzić szczegóły jego realizacji na swoim koncie na Platformie TagLife, w tym w szczególności uzyska dostęp do zaakceptowanych przez Moderatora wpisów Influencerów wraz z odpowiednimi statystykami oraz informacji o wartości faktury wystawianej z tytułu zrealizowania Zadania przez Usługodawcę.

a) 

Za wykonanie Zadania zgodnie z Wytycznymi oraz Regulaminem za pośrednictwem Platformy Taglife, Usługodawcy przysługuje Wynagrodzenie.

b) 

Wartość Wynagrodzenia obliczana jest poprzez iloczyn ustalonej stawki za wyświetlenie Zadania lub wygenerowania określonych działań użytkowników powiązanych z wyświetleniem Zadania, wyrażoną w polskich złotych, oraz ilością emisji lub działań powiązanych z Zadaniem, wygenerowanych w okresie trwania kampanii na Platformie Taglife.

c) 

Wartość Wynagrodzenia stanowi wartość netto, która zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki.

d) 

Reklamodawca dokona zapłaty należnego Usługodawcy lub Moderatorowi Wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

e) 

Reklamodawca upoważnia Usługodawcę lub Moderatora do stosowania faktur w formie elektronicznej, które będzie przesyłana na adres e-mail.

f) 

W przypadku gdy w okresie trwania kampanii na Platformie Taglife nie doszło do uzyskania ustalonej w Reklamodawcą parametrów kampanii, Reklamodawca może zdecydować o przedłużeniu trwania Kampanii lub jej zakończeniu. W przypadku jej zakończenia Wynagrodzenie dla Usługodawcy lub Moderatora przysługuje w wysokości proporcjonalnej do poziomu zrealizowanych założeń.

a) 

Korzystanie przez Reklamodawców z niektórych rodzajów Usług na Platformie TagLife może wymagać podania danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Reklamodawcę jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę.

b) 

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu

c) 

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu.

d) 

Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Administrator.

e) 

Reklamodawcy w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

f) 

Administrator zastrzega, że Platforma TagLife używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Reklamodawcy umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych.

a) 

Reklamodawca może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Platformie TagLife lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Webmastera wyznaczonego przez Usługodawcę na adres e-mail: pomoc@taglife.eu

b) 

Reklamacje, o których mowa powyżej, będą rozpatrywane najpózniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

c) 

Wszelkie reklamacje dotyczące prawidłowości realizacji Zadania lub zasad rozliczenia tego Zadania powinny być zgłaszane przez Reklamodawcę nie pózniej niż w ciągu 3 dni od zakończenia Zadania.

a) 

Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy TagLife oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Reklamodawcy, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Platformy TagLife lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwami w dostępności Platformy TagLife spowodowanymi działaniem siły wyższej.

b) 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.

c) 

Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Reklamodawcę korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Platformy TagLife.

d) 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Platformy TagLife przez Reklamodawcę.

e) 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy TagLife wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy.

a) 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie TagLife i jest dostępny w stopce na stronie głównej Platformy TagLife.

b) 

Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Usługodawcę w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Reklamodawcy. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na Platformie TagLife, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

c) 

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Reklamodawców z chwilą ich publikacji.

d) 

Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Reklamodawcę jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy TagLife oraz usunięciem konta. Pomimo usunięcia konta, obowiązki Reklamodawcy wynikające ze zleconych Zadań pozostają w mocy do czasu ich realizacji i całkowitego rozliczenia.

e) 

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Regulaminem i jego stosowaniem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku ugody właściwy będzie Sąd w Warszawie.

f) 

Integralną część Regulaminu stanowi polityka prywatności.